Informacje dla rodziców przychodzących z dzieckiem na badania specjalistyczne do poradni.

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 1. Jeżeli dziecko po raz pierwszy trafia do poradni rodzice/opiekunowie prawni powinni mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka.
 2. W przypadku dzieci, które były diagnozowane w innych poradniach lub placówkach oraz są leczone w poradniach specjalistycznych wskazane jest, aby rodzice przedstawili posiadaną dokumentację (jeśli było hospitalizowane to prosimy o dostarczenie kserokopii wypisu ze szpitala).
 3. Uczniowie badani pod kątem specyficznych trudności w nauce czytania, pisania i liczenia (dysleksja, dyskalkulia) powinni mieć dołączone do w/w dokumentacji np. sprawdziany ortograficzne, wypracowania, zeszyty z klas młodszych (jeśli wcześniej podejmowali pracę samokształceniową to zeszyty ćwiczeń itp.).
 4. Świadectwa szkolne dziecka.
 5. Dokumentacja wybitnych osiągnięć (olimpiady, konkursy).
 6. Jeśli dziecko ma stwierdzoną wadę wzroku i zalecone okulary do korekty, na badaniu musi mieć okulary (wskazane jest dostarczenie informacji o diagnozie okulistycznej).
 7. Uczniowie badani pod kątem predyspozycji zawodowych warto aby na badanie przynieśli świadectwa z ostatnich dwóch lat, informację o wynikach próbnych testów  lub próbnych matur.
 8. Uczniowie z poważnymi problemami zdrowotnymi mogą ubiegać się o pierwszeństwo przyjęcia do szkoły ponad podstawowej – typu ogólnokształcącego. Wówczas na badanie zobowiązani są przynieść zaświadczenie od lekarza specjalisty oraz stosowną dokumentację przebiegu choroby.
 9. Jeśli dziecko nie jest pełnoletnie, na badanie przychodzi wraz z rodzicem.
 10. W dniu badania dziecko musi być zdrowe i wyspane (w jak najlepszej kondycji psychofizycznej), a także po posiłku.
 11. Badanie w poradni trwa ok. 2-3 godzin. Składa się na to wywiad rozwojowy z rodzicem, diagnoza pedagogiczna lub psychologiczna oraz udzielenie porady postdiagnostycznej.