Sieć współpracy logopedów Powiatu Polickiego

 

Zespół logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach zaprasza logopedów pracujących w placówkach naszego powiatu do udziału w pracującej już grupie.

Celem działania  naszej grupy jest poszerzanie wiedzy dotyczącej pracy z dzieckiem, rozwijanie warsztatu pracy terapeutycznej, współdziałanie na rzecz dzieci.

 

 Zadania realizowane w ramach sieci współpracy:

 • rozpoznawanie potrzeb wśród logopedów z powiatu polickiego
 • dzielenie się wiedzą z odbytych szkoleń
 • analiza przypadku
 • wymiana informacji dotyczących tematyki, form i terminów szkoleń
 • organizacja, prowadzenie szkoleń dla pracowników placówek
 • organizacja, prowadzenie szkoleń dla rodziców dzieci z placówek
 • wzbogacanie wiedzy poprzez analizę profilu rozwojowego ucznia na przestrzeni lat

Jak będziemy działać?

 • kontynuujemy cykliczne spotkania Grupy Wsparcia Logopedów wg ustalonego planu
 • zrealizujemy szkolenia i prelekcje w ustalonych terminach i wybranej tematyce
 • wspieramy logopedów na bieżąco w rozwiązywaniu trudnych zadań terapeutycznych i diagnostycznych w formie porad i konsultacji
 • informujemy na naszej stronie internetowej o terminach i formach podejmowanych działań

Plan działań w ramach sieci współpracy dla grupy logopedów z placówek powiatu polickiego:

 • ustalenie zadań na bieżący rok
 • ustalenie harmonogramu spotkań i form współpracy w ramach sieci
 • realizacja działań zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem
 • podsumowanie działań, ewaluacja

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: sekretariat@poradniapolice.pl

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 zespół logopedów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach kontynuował organizację spotkań logopedów powiatu polickiego w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia”.

Zaproszenie z terminarzem spotkań wysłano do wszystkich szkół, przedszkoli i placówek powiatu polickiego. Celem spotkań było poszerzanie wiedzy dotyczącej pracy z dzieckiem, rozwijanie warsztatu pracy terapeutycznej, współdziałanie na rzecz dzieci.

Pierwsze spotkanie odbyło się 20.11.2018 r. i uczestniczyło w nim 9 osób. Zebranych powitała dyrektor PPP w Policach – p. Monika Piątkowska. Na spotkaniu  przeprowadzono ankiety mające na celu rozpoznanie potrzeb edukacyjnych logopedów i ich oczekiwań w bieżącym roku szkolnym. Omówiono specyfikę pracy logopedów w poszczególnych placówkach oświatowych, istniejące problemy, ich charakter, współpracę z rodzicami i specjalistami z innych dziedzin, wspomagających diagnozę i terapię logopedyczną. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna pt. „Międzyzębowość”, po której wywiązała się dyskusja na temat diagnozy i sposobów terapii międzyzębowości, gdyż występuje ona coraz częściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się swoją wiedzą i doświadczeniami w terapii międzyzębowości z dotychczasowej praktyki logopedycznej.

Drugie spotkanie odbyło się w dniu 11.12.2018 r. i poświęcone było „Studium przypadku indywidualnego”. Uczestnicy omawiali na nim trudniejsze przypadki logopedyczne z jakimi borykają się w swojej pracy. Skoncentrowano się m.in. na terapii dziecka z ukrytym rozszczepem podniebienia, które zostało zdiagnozowane w poradni w Policach. Dziecko miało dodatkowo współwystepujące inne zaburzenia, które były sprzężone i terapia wymagała bardzo indywidualnego, specjalistycznego podejścia ze strony logopedy, rzetelnej i wnikliwej diagnozy logopedycznej oraz terapii prowadzonej w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka.

Trzecie spotkanie odbyło się 8.01.2019 r. i jego tematem przewodnim było „Seplenienie boczne – diagnoza i terapia”. Seplenienie boczne bardzo często występuje w dzieci w wieku przedszkolnym, toteż skonfrontowanie metod terapii oraz głównych zasad w jego diagnozie, pozwoliło uczestnikom spotkania na poszerzenie swojej wiedzy, wymianę doświadczeń, omówienie różnych sposobów terapii logopedycznej. Bardzo istotną rolę w terapii seplenienia bocznego odgrywają wstępne ćwiczenia języka, mające na celu rozluźnienie i poszerzenie całej jego masy, skoncentrowano się więc na  etapowości, charakteryzując ćwiczenia i ich tok metodyczny, stanowiący o sukcesie terapii. Elementem występującym często w terapii seplenienia bocznego jest również masaż logopedyczny, ćwiczenia wzmacniające mięsień okrężny ust oraz prawidłowe utrwalenie wywołanych głosek, które przy należytej współpracy z rodzicami wypracowuje się w końcowym etapie terapii. Zwrócono uwagę na cierpliwość, systematyczność i rzetelność w wykonywaniu ćwiczeń domowych, pod kierunkiem rodziców oraz wplatanie elementów terapii logopedycznej w rutynowe codzienne czynności.

12.02.2019 r. odbyło się czwarte spotkanie, które skoncentrowało uczestników na metodach relaksacyjnych w terapii logopedycznej, możliwości ich wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy poznali główne założenia i uwarunkowania dobrej relaksacji oraz techniki rozluźniające mięśnie okołożuchwowe, mięśnie gardła i krtani oraz karku, ramion i klatki piersiowej.

Piąte spotkanie odbyło się 29.03.2019 r. w Szczecinie, w placówce medycznej skupiającej specjalistów lekarzy zajmujący się kompleksową opieką stomatologiczno-ortodontyczną, w „Fabryce zdrowego uśmiechu”. Było to spotkanie szkoleniowe, podczas którego dr  n. med. Izabella Doniec-Zawidzka zapoznała uczestników z elementami ortodoncji, ukazując płaszczyznę współpracy ortodonty z logopedą. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć przyrządy w leczeniu ortodontycznym- służące do korekty zgryzu, korekty spoczynkowej pozycji języka, jego pionizacji, korekty wad wymowy, wycieku śliny przez otwarte usta – jakimi są trainery, czyli miękkie aparaty medyczne wykonane z silikonu medycznego, które są dopasowywane indywidualnie do potrzeb pacjentów w wieku od 4 do 15 lat. Trainery, czyli narzędzia terapeutyczne, przyczyniają się do przywrócenia prawidłowości oddychania, usprawnienia wydolności warg, połykania, żucia, równowagi masywu twarzowego, korekcji uszeregowania zębów i poprawienia pozycji żuchwy. Aparaty mają zróżnicowaną budowę w zależności od wieku pacjenta i uzębienia: mlecznego, mieszanego czy stałego. Trainer pozwala na uniknięcie w przyszłości stałego aparatu ortodontycznego, gdyż odpowiada u starszych dzieci za wyrównanie i utrzymanie prawidłowego ustawienia zębów  przednich uzębienia stałego.

Ostatnie spotkanie w bieżącym roku szkolnym, w dniu 4.06. br., było na temat „Mioterapia w terapii logopedycznej”. Uczestnicy spotkania poznali ćwiczenia mięśni narządu żucia, aktywnych w czasie mówienia i odgrywających zasadniczą rolę podczas rozdrabniania pokarmu,  ziewania czy wyrażania emocji. Od sprawnego ich działania zależy prawidłowy rozwój zgryzu. Zaburzenia czynności mięśni narządu żucia często bywają przyczyną powstawania wady zgryzu.Mioterapia może stanowić element wspomagający logopedyczną terapię wad wymowy wynikających z wad zgryzu, nieprawidłowego sposobu oddychania przez usta (gimnastykę wykorzystuje się też do usprawnienia mięśnia okrężnego ust) – to ćwiczenia dedykowane głównie dzieciom, takie jak „zdmuchiwanie zapałki” (lub tzw. wiatraczek)  czy gwizdanie; gimnastyka może być wspomagana krążkami i płytkami mocowanymi w jamie ustnej. 

Ogółem w spotkaniach, w bieżącym roku szkolnym, uczestniczyło 11 logopedów z powiatu polickiego. Wszyscy zadeklarowali chęć kontynuowania spotkań w przyszłym roku szkolnym.
Z inicjatywy logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach w przyszłym roku szkolnym ma ulec zmianie miejsce spotkań. Będą nim placówki oświatowe, szkoły, przedszkola,w których zatrudnieni są logopedzi. Ma to na w celu lepsze poznania warunków i specyfiki pracy w terenie. Bardzo zależy nam na tym, aby we współpracę w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia logopedów” zaangażowało się więcej logopedów z naszego powiatu, gdyż forma ta jest bardzo pomocna w doskonaleniu się i wymianie doświadczeń z własnej praktyki logopedycznej, zawiera elementy szkoleniowe, a przede wszystkim służy dobru dziecka i wzajemnemu współdziałaniu na rzecz dzieci i młodzieży.