Terapia pedagogiczna

 • DLA UCZNIÓW W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ORAZ TRUDNOŚCIĄ W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI – ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
 • DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W PISANIU W STARSZYM WIEKU SZKOLNYM
 1. Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przyjmowani są uczniowie z pełną diagnozą psychologiczno-pedagogiczną z zaleceniami do pracy korekcyjno-kompensacyjnej.
  Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie i w grupach.
 2. Na zajęcia kieruje badający ucznia pedagog , psycholog lub inny pracownik merytoryczny poradni za wiedzą i zgodą rodzica / opiekuna prawnego.
 3. Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne może być również przyjęty uczeń z pełną diagnozą psychologiczno-pedagogiczną z zaleceniami do pracy korekcyjnokompensacyjnej z rejonu poradni na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Rodzic/ prawny opiekun wyraża zgodę na prowadzenie zajęć korekcyjnokompensacyjnych na określonych zasadach podpisując kontrakt z prowadzącą.
 5. Terapia pedagogiczna odbywa się systematycznie jeden raz w tygodniu przez jeden lub dwa semestry roku szkolnego. O zakończeniu terapii decyduje pedagog terapeuta na podstawie postępów dziecka.
 6. Program zajęć jest dostosowany do możliwości dziecka i uwzględnia zalecenia postdiagnostyczne zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej.
  Mogą to być:

  • Ćwiczenia percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej
  • Ćwiczenia percepcji słuchowej
  • Ćwiczenia grafomotoryczne
  • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowej
  • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
  • Ćwiczenia doskonalące technikę, tempo czytania i rozumienie tekstu
  • Ćwiczenia w pisaniu z pamięci i ze słuchu
  • Ćwiczenia rachunkowe i w rozwiązywaniu zadań tekstowych
 7. W trakcie trwania terapii dokonywana jest ewaluacja postępów uczniów. Rodzic dostaje informacje zwrotne w indywidualnym kontakcie.

Prowadząca zajęcia: Wioleta Pacewicz-Chabroń

 

 • ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
  wg Metody Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ METODĘ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO?

 • Zaspokaja naturalną potrzebę ruchu, ekspresję emocji, relaksu, tworzenia
 • Rozwija świadomość własnego ciała
 • Podnosi poziom sprawności i aktywności ruchowej
 • Łagodzi zaburzenia i napięcia emocjonalne redukując napięcie i stres
 • Pomaga wierzyć we własne siły, buduje wyższe poczucie wartości
 • Rozwija umiejętności społeczne
 • Uczy współpracy w grupie
 • Wyrabia wrażliwość na potrzeby innych i liczenie się z ich uczuciami
 • Uczy komunikować własne potrzeby
 • Kształtuje zdolność koncentrowania uwagi na wykonywanym działaniu
 • Rozwija słownictwo
 • Uczy relaksu i odprężenia
 • Rozwija twórczą ekspresję, inicjatywę i aktywność dziecka i rodzica
 • Poprawia więzi między członkami rodziny uczestniczącymi w terapii
 • Ukierunkowuje percepcję rodzica na pozytywne zachowania dziecka
 • Poszerza kompetencje wychowawcze rodziców biorących udział w terapii
 • Buduje poczucie bezpieczeństwa
 • Jest bardzo diagnostyczna

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONA TA FORMA TERAPII?

 • Dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju psychofizycznym (przejawiające deficyty rozwojowe, z mniejszymi możliwościami intelektualnymi, z opóźnionym rozwojem mowy, wybiórczymi trudnościami w nauce itp.)
 • Dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową uwarunkowaną wieloczynnikowo (na podłożu biologicznym i środowiskowym)
 • Dla dzieci z zaburzeniami o charakterze neurotycznym ( dzieci zahamowane, z trudnościami w kontaktach rówieśniczych, moczące się)
 • Dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami typu autyzm, mutyzm.

 

NABÓR DO GRUP TERAPEUTYCZNYCH I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Dzieci są kierowane do udziału w terapii przez pracowników Poradni, po konsultacji terapeuty z Rodzicami i za ich zgodą. Dobór dzieci do grup jest odpowiednio zaplanowany, tak by uwzględniał potrzeby konkretnego dziecka. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach. Zaplanowane są na dłuższy okres czasu (terapia długoterminowa). W zajęciach uczestniczą dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami. Kolejne tematyczne sesje terapeutyczne kończą się indywidualnymi lub grupowymi konsultacjami w celu omówienia postępów dzieci i zaplanowania dalszej pracy.
W ramach spotkań z rodzicami uczestniczącymi w terapii odbywają się również spotkania Klubu Zmęczonego Rodzica w ramach, których rodzice poszerzają swoje kompetencje rodzicielskie poprzez udział w warsztatach lub wykładach tematycznych.
Zajęcia kończą się uroczystym festynem z udziałem wszystkich uczestników terapii.

Prowadząca zajęcia : Beata Baczyńska

 

 • TERAPIA RĘKI

Terapia ręki to zajęcia terapeutyczne, których głównym celem jest usprawnianie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Od rozwoju motoryki małej uzależniony jest pomyślny rozwój umiejętności samoobsługi, rysowania, pisania i artykulacji, a także szeroko pojętej komunikacji. Program terapii ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie oraz doskonalenie ruchów precyzyjnych dłoni. Podczas zajęć pracuje się w pierwszej kolejności nad normalizacją napięcia mięśniowego, a dopiero w końcowej fazie uwaga jest skupiona na poprawie pisma i grafomotoryki. Wszystkie działania wykorzystywane w terapii są dobrane funkcjonalnego i intelektualnego poziomu dziecka, stwarzając możliwość dalszego rozwoju w przyjazny i interesujący sposób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci, które wykazują:

 • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie);
 • nieprawidłową postawę ciała;
 • trudności z wykonywaniem czynności samoobsługowych (np. zapinanie guzików, wiązanie sznurówek);
 • problemy w zabawach manualnych (np. lepienie z plasteliny);
 • problemy grafomotoryczne (malowanie, rysowanie, pisanie);
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • problemy z koordynacją ruchową.

Cele terapii:

 • poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej;
 • udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki;
 • wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców;
 • doskonalenie umiejętności chwytu;
 • doskonalenie pisania;
 • praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi;
 • wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy ciała;
 • poprawa koncentracji.

Prowadząca zajęcia: Małgorzata Włodarczyk