Terapia pedagogiczna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia prowadzone są dla uczniów w młodszym wieku szkolnym z trudnościami w czytaniu  i pisaniu oraz trudnością w uczeniu się matematyki. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie i w grupach.

Na zajęcia przyjmowani są uczniowie z pełną diagnozą psychologiczno-pedagogiczną z zaleceniami do pracy korekcyjno-kompensacyjnej na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Rodzic/ prawny opiekun wyraża zgodę na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na określonych zasadach podpisując kontrakt z prowadzącą.

Terapia pedagogiczna odbywa się systematycznie jeden raz w tygodniu przez jeden lub dwa semestry roku szkolnego. O zakończeniu terapii decyduje pedagog terapeuta na podstawie postępów dziecka.

Program zajęć jest dostosowany do możliwości dziecka i uwzględnia zalecenia postdiagnostyczne zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej. Mogą to być:

 • ćwiczenia percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej;
 • ćwiczenia percepcji słuchowej;
 • ćwiczenia grafomotoryczne;
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowej;
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • ćwiczenia doskonalące technikę, tempo czytania i rozumienie tekstu;
 • ćwiczenia w pisaniu z pamięci i ze słuchu;
 • ćwiczenia rachunkowe i w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

W trakcie trwania terapii dokonywana jest ewaluacja postępów uczniów, a rodzic dostaje informacje zwrotne w indywidualnym kontakcie.

Prowadząca zajęcia: Wioleta Pacewicz-Chabroń

 

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki to zajęcia terapeutyczne, których głównym celem jest usprawnianie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Od rozwoju motoryki małej uzależniony jest pomyślny rozwój umiejętności samoobsługi, rysowania, pisania i artykulacji, a także szeroko pojętej komunikacji. Program terapii ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie oraz doskonalenie ruchów precyzyjnych dłoni. Podczas zajęć pracuje się w pierwszej kolejności nad normalizacją napięcia mięśniowego, a dopiero w końcowej fazie uwaga jest skupiona na poprawie pisma i grafomotoryki. Wszystkie działania wykorzystywane w terapii są dobrane funkcjonalnego i intelektualnego poziomu dziecka, stwarzając możliwość dalszego rozwoju w przyjazny i interesujący sposób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci, które wykazują:

 • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie);
 • nieprawidłową postawę ciała;
 • trudności z wykonywaniem czynności samoobsługowych (np. zapinanie guzików, wiązanie sznurówek);
 • problemy w zabawach manualnych (np. lepienie z plasteliny);
 • problemy grafomotoryczne (malowanie, rysowanie, pisanie);
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • problemy z koordynacją ruchową.

Cele terapii:

 • poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej;
 • udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki;
 • wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców;
 • doskonalenie umiejętności chwytu;
 • doskonalenie pisania;
 • praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi;
 • wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy ciała;
 • poprawa koncentracji.

Prowadząca zajęcia: Małgorzata Włodarczyk

 

Trening Umiejętności Społecznych ( TUS)

Trening dla dzieci prowadzony jest indywidualnie i/lub grupowo. Program zawiera elementy Treningu Zastępowania Agresji oraz wybrane metody terapii poprzez zabawę, Metodę Weroniki Sherborne, relaksację. Realizuje wybrane treści profilaktyczne dotyczące zachowań agresywnych, problematyki nieśmiałości, relacji międzyludzkich, wyrażania uczuć, nawiązywania więzi (koleżeńskich, przyjacielskich, z rodziną, rodzeństwem), rozładowywanie napięć. Program realizowany jest w formie warsztatów, zabawy, uwzględnia:

 • Trening Umiejętności Prospołecznych: nauczanie konstruktywnych umiejętności przejawiających się w określonych sytuacjach społecznych ( przećwiczenie wybranych umiejętności prospołecznych; nauka komunikatów „Ja”; poznanie przez trenujących – deficytowych umiejętności społecznych i praca nad ich wyrównaniem; efektywne wykorzystanie poznanych umiejętności w różnych sytuacjach w przyszłości.
 • Trening Kontroli Złości: nauka stosowania kontroli złości w sytuacjach z życia codziennego; nauka technik redukowania złości i panowanie nad uczuciem złości; stosowanie reduktorów i monitów złości; nauka samo nagradzania się; rozpoznawanie sygnałów i wyzwalaczy złości.
 • Trening Wnioskowania Moralnego – rozwijanie wyższych poziomów etycznego rozumowania, korekcja egocentryzmu. Program uwzględnia kreowanie pozytywne postaw i zachowania dzieci i niwelowanie negatywnych zachowań.

Program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb dzieci, może być modyfikowany w trakcie realizacji. Uzależnione to jest od problematyki z jaką borykają się dzieci i od ich psychofizycznych potrzeb. Wielokrotnie może być powtarzany i utrwalany.

Cele programu i zadania:

 • rozwinięcie umiejętności współpracy, pomagania sobie nawzajem, · nauka rozładowywania napięć;
 • nauka wyrażania uczuć, rozbudzenie wiary w siebie i własne możliwości,  wyzwalanie emocji;
 • wyciszenie „relaks”;
 • ułatwianie nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • podniesienie poziomu samoakceptacji,  obniżenie poziomu agresji,
 • nauka wartości etycznych;
 • nauka wyrażania swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych;
 • radzenie sobie z lękiem, nieśmiałością;
 • motywowanie do osobistego rozwoju;
 • nauka stosowania umiejętności prospołecznych w życiu codziennym.

 nauka redukowania złości, kontrola złości.

Prowadzące zajęcia:  Monika Kędzior

 

Warsztaty Dla Dobrych Rodziców (WDDR) z elementami TUS

Warsztaty realizowane są indywidualnie i/lub grupowo. Program zawiera metody i techniki poznawczo-behawioralne ukierunkowujące na pracę z dziećmi z zaburzeniami zachowania. Docelową grupę rodziców objętych Warsztatami stanowią rodzice dzieci uczestniczących w Treningu Umiejętności Społecznych organizowanym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach. Celem równoległego objęcia dzieci i rodziców działaniami terapeutycznymi oraz warsztatowymi jest uwspólnianie podejmowanych działań wychowawczych. Lepsze zrozumienie mechanizmów oddziaływania na dziecko, stworzenie przestrzeni do pozytywnych wzmocnień. Program obejmuje wybrane treści profilaktyczne dotyczące niewłaściwych zachowań (ADHD a zaburzenia zachowania), relacji międzyludzkich, wyrażania uczuć, nawiązywania i podtrzymywania więzi (z rodziną, rodzeństwem), rozładowywanie napięć.

Program realizowany jest w formie warsztatów, praktycznych ćwiczeń, zadań domowych, uwzględnia:

 • zapoznanie rodziców z objawami: a) Zespołu deficytu uwagi (ADD); b) Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD); c) Zaburzeń zachowania;
 • poznanie elementów systemu pracy z dzieckiem z w/w problemami;
 • strategie radzenia sobie z nadmierną impulsywnością;
 • strategie radzenia sobie z nadruchliwością;
 • strategie radzenia sobie z zaburzeniami uwagi;
 • techniki przywoływania rozproszonej uwagi;
 • tworzenie i wykorzystywanie „Check – list” jako narzędzi pracy wychowawczej;
 • pracę na poprzeczce – czyli umiejętność tworzenia adekwatnych wymagań;
 • skuteczne wydawanie poleceń;
 • efektywne egzekwowanie wypełniania poleceń;
 • ćwiczenie umiejętności nie nakręcania spirali negatywnych emocji;
 • trening stosowania technik: „Magiczne 1-2-3”, „Pochwała”, „Zmiana A”;
 • schemat pracy z zachowaniami trudnymi;
 • trening umiejętności analizy niepożądanego zachowania;
 • reguły stosowania nagród;
 • normy a zasady;
 • konsekwencje;
 • wybuchy agresji impulsywnej – techniki radzenia sobie w sytuacji wybuchu.

„Warsztaty dla Dobrych Rodziców” składają się z czternastu dwugodzinnych spotkań, odbywających się raz w tygodniu. W okresach pomiędzy spotkaniami rodzice wykonują wraz ze swoimi dziećmi zadania domowe, które są treningiem stosowania poznanych technik i metod.

Prowadzące zajęcia:  Monika Kędzior

 

Terapia prowadzona metodą Warnkego

Metoda Warnkego opiera się na założeniu, że przyczyną zaburzeń językowych (w tym specyficznych trudności w uczeniu się) są centralne zaburzenia automatyzacji. Niewystarczająca automatyzacja funkcji wzrokowych, słuchowych i ruchowych powoduje pojawianie się deficytów, które leżą u podłoża trudności w uczeniu się czytania i pisania.

Terapia skierowana jest do dzieci i młodzieży m. in. z: trudnościami w nauce, w szczególności w nauce czytania i pisania, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, lateralizacji i koncentracji uwagi.

Trening Warnkego polega na ćwiczeniu automatyzacji funkcji  wzrokowych, słuchowych i ruchowych. Rodzaj ćwiczeń dobierany jest indywidualnie i na bieżąco dostosowywany do posiadanych w danym momencie  umiejętności dziecka.

Prowadząca zajęcia: Alina Tomaszewska

 

Terapia prowadzona metodą Instrumental Enrichment

Instrumental Enrichment  to nowatorski program edukacyjny rozwijający struktury inteligencji. 

Terapia adresowana jest do szerokiej rzeszy osób, m.in. do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do dzieci szkolnych, do dzieci z autyzmem, do dzieci nadpobudliwych, a także do dorosłych, którzy wymagają usprawnienia zdolności refleksji.

Celem programu terapii jest korygowanie niedostatecznych funkcji poznawczych w podstawowych umiejętnościach: myślenia, jak pamięci, uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, logicznego rozumowania, myślenia przyczynowo- skutkowego, percepcji.

Program pozwala nauczyć  osobę trenującą, jak się uczyć i w pełni wykorzystywać swoje zdolności na etapie zbierania informacji, przetwarzania ich, oraz przedstawiania konkluzji. Celem nadrzędnym programu IE jest kształtowanie myślenia krytycznego. Reguły myślenia, które ćwiczymy z uczniem  w zadaniach, mają być przenoszone na różne sytuacje edukacyjne i sytuacje życia codziennego. Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż stolikową pracą nad funkcjami kognitywnymi. Ponadto transparentność poznania i emocji powoduje, że modyfikowanie procesów poznawczych, pozwala modyfikować procesy emocjonalne, motywacyjne czy społeczne.

Prowadząca zajęcia: Wioleta Pacewicz-Chabroń