WWRD – Formy pracy

TERAPIA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO wg Weroniki Sherborn’e przeznaczona jest dla dzieci o nieharmonijnym lub zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Terapia, która jest formą ruchowej zabawy rodziców z dziećmi dba o wszechstronny rozwój małego człowieka. W trakcie spotkań, dzieci rozwijają świadomość własnego ciała i przestrzeni, pracują nad rozwojem kompetencji językowych, uczą się nawiązywać relacje z innymi osobami i współpracować, sterować własną uwagą oraz relaksować, rozwijają kreatywność, podnoszą sprawność ruchową, a także zaspokajają podstawowe potrzeby jakimi są poczucie własnej wartości, miłości i akceptacji, poczucie
przynależności, potrzeba ruchu i zabawy. Terapia tą metodą ma nieocenioną wartość w podnoszeniu efektywności terapii logopedycznej i pedagogicznej.

ZAJĘCIA WSPOMAGANIA ROZWOJU METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Integracja czynności zmysłowo -ruchowych (Integracja sensoryczna) według jej twórczyni J. Ayers jest procesem polegającym na przetwarzaniu w mózgu informacji odbieranych przez zmysły z naszego ciała oraz otoczenia w taki sposób, aby mogły być one wykorzystane w celowym działaniu.

Układ nerwowy człowieka odbiera i rejestruje bodźce płynące z siedmiu zmysłów: dotyku, równowagi, czucia głębokiego, smaku, wzroku, słuchu i węchu. Brak prawidłowej integracji zmysłowej powoduje, że skomplikowane procesy takie jak koordynacja ruchowa, planowanie ruchu, percepcja słuchowa, percepcja wzrokowa, mowa, czytanie, pisanie czy liczenie są zaburzone.

Zajęcia wspomagania rozwoju wykorzystujące metody integracji sensorycznej prowadzone są w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt: różnego typu huśtawki i platformy, hamak, duże piłki, beczkę, deskorolki, suchy basen itp. Opierają się one na zabawie a ćwiczenia dostosowane są do poziomu rozwoju dziecka. Podczas zajęć dziecko nie tyle uczy się konkretnych umiejętności ale usprawnia bazowe systemy sensoryczne i procesy nerwowe, leżące u podłoża tych umiejętności.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia stymulujące rozwój mowy dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, a także dla dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi i komunikacyjnymi Zajęcia te polegają na zabawach i ćwiczeniach pobudzających dziecko do mówienia, ćwiczeniach usprawniających narządy artykulacyjne oraz uczeniu używania prawidłowych form leksykalnych i gramatycznych.

STYMULACJA BAZALNA

Stymulacja bazalna skierowana jest przede wszystkim do osób dotkniętych wieloraką niepełnosprawnością, od niemowlęcia do osoby dorosłej w stanie ciężkim. Jej zamierzeniem jest pobudzenie maksymalnego rozwoju osoby niepełnosprawnej poprzez zaproponowanie jej licznych bodźców środowiskowych oraz doświadczeń wielozmysłowych, które ułatwiają rozwój świadomości własnej egzystencji. Stymulacja bazalna pomaga wyrównać brak doświadczeń życiowych i za pomocą propozycji własnej aktywności i odpowiednio dobranych bodźców pomaga osobie wejść w kontakt z własnym ciałem i światem zewnętrznym.

TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA

Zajęcia ogólnorozwojowe i edukacyjne, prowadzone indywidualnie lub w małej grupie uwzględniają indywidualne potrzeby związana z rozwojem poznawczym, emocjonalnym, społecznym i ruchowym, metody pracy dobierane są w zależności od potrzeb rozwojowych stymulują rozwój form komunikowania się stwarzają okazję do naśladowania, w zajęciach mogą być obecni rodzice, skorzystać z możliwości instruktażu w czasie modelowych sytuacji terapeutycznych.

TERAPIA METODĄ MONTESSORI

Metoda opracowana przez Marię Montessori jest koncepcją zindywidualizowanego nauczania, stanowiącą jedną z alternatywnych form edukacji dzieci. Cel terapii to stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. Podstawą jest nauczanie wielozmysłowe. Zajęcia odbywają się w sali Montessori wyposażonej w pomoce nazywane materiałem rozwojowym. Indywidualizacja pracy z dzieckiem i uczenie przez działanie, mogą spełniać rolę terapeutyczną tym skuteczniej, im młodsze jest dziecko. W naszej Poradni początkowo zajęcia odbywają się indywidualnie, następnie stopniowo dzieci włączane są do zajęć grupowych, gdzie uczą się kontaktów społecznych. Są w ten sposób przygotowywane do funkcjonowania w przedszkolu a następnie w szkole.