WWRD

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest ważnym zadaniem w polskim systemie oświaty z punktu widzenia rozwoju i potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, a także zapobiegania jego ewentualnym przyszłym niepowodzeniom w nauce szkolnej.

Celem wczesnego wspomagania dziecka jest pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

W ramach poszerzenia oferty naszej poradni od 1.09.2010 roku został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Celem powołania Zespołu jest kompleksowa, wielospecjalistyczna pomoc dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami (uszkodzenia wzroku, słuchu, niepełnosprawność ruchowa, umysłowa, autyzm itp.) w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego (0 -7 lat).

Zajęcia WWRD mają na celu stymulację 4 sfer rozwojowych:

  • Lokomocja i kontrola postawy
  • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • Mowa
  • Rozwój społeczno-emocjonalny

Zespół zajmuje się także udzielaniem pomocy rodzinie i opiekunom niepełnosprawnych dzieci w zakresie wsparcia psychologicznego, konsultacji, instruktażu, Klubu Rodzica itp.
Dzieci objęte zajęciami WWRD mogą korzystać z zajęć w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Dla rodziców >>

Formy pracy >>