WWRD – Dla rodziców

DLA KOGO?

WWRD organizowane jest dla dziecka z niepełnosprawnością posiadającego opinię o potrzebie tego wspomagania, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

GDZIE?

WWRD może być organizowane w : przedszkolu, szkole podstawowej, w tym specjalnej; w ośrodkach, o których mowa a w art. 2 pkt. 5 USO; oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie WWRD, a także w domu rodzinnym dziecka (w szczególności z dzieckiem, które nie ukończyło 3 r.ż.) -miejsce prowadzenia WWRD wskazuje dyrektor odpowiednio ww. jednostek prowadzących WWRD w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka;

KTO PROWADZI?

Dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka, poradni powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzący pracę bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną;

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to:

 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – może to oznaczać towarzyszenie rodzicom w adaptacji do trudnej sytuacji oraz gotowość do wspólnego rozwiązywania trudnych problemów;
 • dialog z rodzicami na temat przyczyn zaburzeń rozwoju i różnych nieprawidłowościach oraz sposobach radzenia sobie w tej sytuacji;
 • objęcie psychoterapią grupową lub indywidualną (jeśli jest taka potrzeba);
 • umocnienie rodziców w ich kompetencjach rodzicielskich i prawie do podejmowania wszelkich decyzji;
 • wskazanie na te sfery rozwoju dziecka, które rokują pozytywnie, w których dziecko dobrze funkcjonuje;
 • włączanie rodziców w proces pomocy dziecku, aby sami mogli odkrywać swoje możliwości i umiejętności;
 • pomoc rodzicom w uporaniu się z problemami emocjonalnymi;
 • pomoc w wyborze odpowiednich dla dziecka zabawek, sprzętu, i pomocy rehabilitacyjnej, usuwaniu barier a także w docieraniu do różnych specjalistów i uzyskaniu świadczeń socjalnych;
 • dbanie o zachowanie równowagi w rodzinie, w tym wsparcie dla rodzeństwa.

Współpraca Zespołu z rodziną dziecka polega na:

 1. udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie trudnych zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
 2. udzielaniu instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
 3. pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.