Orzecznictwo

Rodzic lub opiekun prawny ubiegający się o wydanie orzeczenia

  • do kształcenie specjalnego,
  • do nauczania indywidualnego,
  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

składa w sekretariacie poradni następujące dokumenty:

 

  1. Wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia z uzasadnieniem (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej).
  2. Aktualną diagnozę pedagogiczną i psychologiczną (jeśli nie ma – poradnia wyznacza terminy badań).
  3. Zaświadczenie lekarskie i inną aktualną dokumentację medyczną. W przypadku wnioskowania o potrzebie nauczania indywidualnego – uzasadnienie wniosku, określenie okresu trwania (nie krótszy niż 30 dni) oraz miejsca nauczania (czy dom, czy szkoła itp.) Druki zaświadczeń do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej.
  4. Inną dokumentację w zależności od potrzeb: opinie nauczycieli i wychowawców ze szkoły, placówki, sądu, świadectwa szkolne oraz specjalistyczną dokumentację medyczną – jeśli dziecko jest leczone.