Orzecznictwo

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi–informacja-mein

Informujemy, że od września 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach, zgodnie ze wskazaniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty prowadzi orzecznictwo dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera oraz słabosłyszących i niesłyszących z rejonu działania Poradni.

Zgodnie z art. 312 pkt. 2 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 na okres:
1. I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;
2. II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać orzeczenie/opinię? 

Rodzic lub opiekun prawny ubiegający się o wydanie orzeczenia/opinii składa w sekretariacie poradni następujące dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia/ opinii z uzasadnieniem (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej).
  2. Aktualną diagnozę pedagogiczną i psychologiczną (jeśli nie ma – poradnia wyznacza terminy badań).
  3. Zaświadczenie lekarskie i inną aktualną dokumentację medyczną. W przypadku wnioskowania o potrzebie nauczania indywidualnego – uzasadnienie wniosku, określenie okresu trwania (nie krótszy niż 30 dni). Druki zaświadczeń do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej.
  4. Inną, dodatkową dokumentację w zależności od potrzeb: opinie nauczycieli i wychowawców ze szkoły, placówki, sądu, świadectwa szkolne oraz specjalistyczną dokumentację medyczną – jeśli dziecko jest leczone.

UWAGA!

Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących wydaje Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie.

Jakie wydajemy orzeczenia ? 

  • O potrzebie indywidualnego nauczania uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie,
  • potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie,
  • potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i uczniom niepełnosprawnym*, niedostosowanym społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego,
  • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim, na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych,
  • O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

* w rozumieniu prawa oświatowego dzieci/uczniowie niepełnosprawni to: dzieci i młodzież niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci/uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę w rejonie działania poradni (gmina Police, Kołbaskowo, Dobra, Nowe Warpno).

W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka, orzeczenia i opinie wydajemy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (gmina Police, Kołbaskowo, Dobra, Nowe Warpno).

W jakim terminie wydajemy orzeczenia/opinie?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno‑wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii albo od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia, o których mowa w ust. 1, oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii albo od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się dwa razy w miesiącu we wtorki w godz. 12.00-14.00.

Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra   Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych (Dz. U. z dnia 14 września 2017 r.)