Deklaracja dostępności

Deklaracja

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej poradniapolice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017.03.20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.22.

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, cały czas pracujemy nad jak najlepszym dostosowaniem jej do obowiązujących wymogów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Chełminiak, e-mail: sekretariat@poradniapolice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 660092909. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Poradnia znajduje się w budynku wolnostojącym dwukondygnacyjnym z poddaszem, w którym zajmuje kilkanaście pomieszczeń o łącznej powierzchni 278,5 m2.
2. Do siedziby poradni prowadzi chodnik z podjazdem. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość przyjęcia dziecka niepełnosprawnego na badania w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze budynku.
3. W siedzibie poradni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Oznakowane są ciągi komunikacyjne (nierówności powierzchni).
4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
5. Nie ma przeszkód wstępu osoby z psem asystującym.
6. W sekretariacie poradni nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. W poradni nie ma pętli indukcyjnych.