Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.

 • Data publikacji strony internetowej: 0
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Chełminiaksekretariat@poradniapolice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 660092909. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Poradnia znajduje się w budynku wolnostojącym dwukondygnacyjnym z poddaszem, w którym zajmuje kilkanaście pomieszczeń o łącznej powierzchni 278,5 m2.

2. Do siedziby poradni prowadzi chodnik z podjazdem. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość przyjęcia dziecka niepełnosprawnego na badania w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze budynku.

3. W siedzibie poradni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Oznakowane są ciągi komunikacyjne (nierówności powierzchni).

4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Nie ma przeszkód wstępu osoby z psem asystującym.

6. W sekretariacie poradni można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. W poradni można skorzystać z pętli indukcyjnych.

Informacje kontaktowe
Nasza poradnia oferuje specjalistyczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, jak również doradztwo i wsparcie dla rodziców i opiekunów.
 • Korczaka 5 Korczaka 27 (sekretariat, badania, Korczaka 5, 72-010 Police
 • +48 91 317 67 29 / +48 660 092 909
 • sekretariat@poradniapolice.pl
Skip to content