Diagnoza:

Diagnoza dotyczy w szczególności:

 • Poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości intelektualnych
 • Gotowości szkolnej
 • Przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
 • Specyficznych trudności w uczeniu się
 • Predyspozycji zawodowych i uzdolnień
 • Zaburzeń zachowania i emocji
 • Trudności wychowawczych
 • Rozwoju i zaburzeń mowy oraz języka

Diagnoza odbywa się na pisemny wniosek Rodzica/Opiekuna prawnego.

Kartę Zgłoszenia do Poradni można pobrać na stronie internetowej Poradni lub w sekretariacie i złożyć osobiście w sekretariacie, wysłać pocztą e-mailową, poprzez platformę e-puap lub na adres Poradni.

Ważne jest dokładne wypełnienie wniosku, podanie wszystkich niezbędnych danych, w szczególności powodu zgłoszenia dziecka do Poradni.

Do wniosku dobrze jest dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności opinię z przedszkola lub szkoły, wyniki badań lekarskich lub inną dokumentację opisującą funkcjonowanie dziecka (w karcie zgłoszenia wyszczególnione są dokładnie zalecane dokumenty dodatkowe).

Wnioski są rejestrowane, a następnie zgodnie z kolejnością wpływania, przekazywane do psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów lub terapeuty SI, którzy wyznaczają termin spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie przekazanej przez Rodzica informacji, dyrektor decyduje o skróceniu okresu oczekiwania na diagnozę.

Diagnoza obejmuje wywiad – rozmowę z Rodzicem dotyczącą przebiegu rozwoju dziecka, badanie psychologiczne, badanie pedagogiczne oraz badanie logopedyczne dla dzieci, które ujawniają trudności w mowie lub badanie SI dla dzieci, które ujawniają symptomy zaburzeń w tym obszarze. Biorąc pod uwagę powód zgłoszenia, a także możliwości psychofizyczne dziecka/ ucznia, diagnoza może być realizowana podczas kilku spotkań.

Celem diagnozy jest określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia w odniesieniu do zgłaszanego w karcie zgłoszenia problemu.

Po każdym badaniu Rodzic uzyskuje ustną informację o wynikach diagnozy, a także wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

UWAGA! Dopiero po zakończeniu diagnozy na pisemny wniosek Rodzica wydawana jest opinia lub informacja (odpowiedni druk w zakładce Do pobrania).

Opinia zawiera między innymi opis możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia i mechanizmów wyjaśniających jego funkcjonowanie w odniesieniu do zgłaszanego problemu, określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także wskazania dla nauczycieli i rodziców dotyczące pracy z dzieckiem/ uczniem.

Jeśli Rodzic potrzebuje dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści opinii lub wskazówek do pracy z dzieckiem, może zgłosić się do osób badających dziecko na konsultacje.

W przypadku, gdy Rodzic nie zgłosi się z dzieckiem na badanie w wyznaczonym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

Informacje kontaktowe
Nasza poradnia oferuje specjalistyczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, jak również doradztwo i wsparcie dla rodziców i opiekunów.
 • Korczaka 5 Korczaka 27 (sekretariat, badania, Korczaka 5, 72-010 Police
 • +48 91 317 67 29 / +48 660 092 909
 • sekretariat@poradniapolice.pl
Skip to content