Orzeczenia:

Co trzeba zrobić, aby uzyskać orzeczenie/opinię?

Rodzic lub opiekun prawny ubiegający się o wydanie orzeczenia/opinii składa w sekretariacie poradni następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia/ opinii z uzasadnieniem (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej).
 • Aktualną diagnozę pedagogiczną i psychologiczną (jeśli nie ma – poradnia wyznacza terminy badań).
 • Zaświadczenie lekarskie i inną aktualną dokumentację medyczną.
 • Inną, dodatkową dokumentację w zależności od potrzeb: opinie nauczycieli i wychowawców ze szkoły, placówki, sądu, świadectwa szkolne oraz specjalistyczną dokumentację medyczną – jeśli dziecko jest leczone.

UWAGA!

Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących wydaje Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie.

Jakie wydajemy orzeczenia ?

 • O potrzebie indywidualnego nauczania uczniom, których stan zdrowia
  uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na okres
  nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania
  orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie,
 • O potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania
  przedszkolnego dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie
  utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na okres nie krótszy niż 30 dni
  i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest
  zaświadczenie lekarskie,
 • O potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i uczniom
  niepełnosprawnym*, niedostosowanym społecznie i zagrożonych
  niedostosowaniem społecznym, na okres wychowania przedszkolnego,
  roku szkolnego lub etapu edukacyjnego,
 • O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom i młodzieży
  z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim, na okres
  nie dłuższy niż 5 lat szkolnych,
 • O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od chwili wykrycia
  niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

* w rozumieniu prawa oświatowego dzieci/uczniowie niepełnosprawni to: dzieci i młodzież niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci/uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę w rejonie działania poradni (gmina Police, Kołbaskowo, Dobra, Nowe Warpno).

W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka, orzeczenia i opinie wydajemy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (gmina Police, Kołbaskowo, Dobra, Nowe Warpno).

W jakim terminie wydajemy orzeczenia/opinie?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii albo od dnia
uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia, o których mowa w ust. 1, oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii albo od dnia
uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się dwa razy w miesiącu we wtorki w godz. 12.00-14.00.

Informacje kontaktowe
Nasza poradnia oferuje specjalistyczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, jak również doradztwo i wsparcie dla rodziców i opiekunów.
 • Korczaka 5 Korczaka 27 (sekretariat, badania, Korczaka 5, 72-010 Police
 • +48 91 317 67 29 / +48 660 092 909
 • sekretariat@poradniapolice.pl
Skip to content