Oferta

Ważne Informacje dla Rodziców:

Poradnia wprowadziła system tzw. „konsultacji wstępnych”.

Dlatego każdorazowo pierwszym krokiem wizyty w Poradni jest wypełnienie

Karty Zgłoszenia do Poradni, w której należy podać/określić przyczynę wizyty (druki do pobrania).

Wyznaczamy wtedy telefonicznie termin konsultacji, gdzie szczegółowo podczas przeprowadzonego z rodzicem wywiadu specjalista Poradni zapoznaje się ze zgłaszanym problemem, dzięki czemu precyzyjnie może zaproponować odpowiednią formę wsparcia.

Diagnoza:

Diagnoza dotyczy w szczególności:

 • Poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości intelektualnych
 • Gotowości szkolnej
 • Przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
 • Specyficznych trudności w uczeniu się
 • Predyspozycji zawodowych i uzdolnień
 • Zaburzeń zachowania i emocji
 • Trudności wychowawczych
 • Rozwoju i zaburzeń mowy oraz języka

Diagnoza odbywa się na pisemny wniosek Rodzica/Opiekuna prawnego.

Kartę Zgłoszenia do Poradni można pobrać na stronie internetowej Poradni lub w sekretariacie i złożyć osobiście w sekretariacie, wysłać pocztą e-mailową, poprzez platformę e-puap lub na adres Poradni.

Ważne jest dokładne wypełnienie wniosku, podanie wszystkich niezbędnych danych, w szczególności powodu zgłoszenia dziecka do Poradni.

Do wniosku dobrze jest dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności opinię z przedszkola lub szkoły, wyniki badań lekarskich lub inną dokumentację opisującą funkcjonowanie dziecka (w karcie zgłoszenia wyszczególnione są dokładnie zalecane dokumenty dodatkowe).

Wnioski są rejestrowane, a następnie zgodnie z kolejnością wpływania, przekazywane do psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów lub terapeuty SI, którzy wyznaczają termin spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie przekazanej przez Rodzica informacji, dyrektor decyduje o skróceniu okresu oczekiwania na diagnozę.

Diagnoza obejmuje wywiad – rozmowę z Rodzicem dotyczącą przebiegu
rozwoju dziecka, badanie psychologiczne, badanie pedagogiczne oraz badanie
logopedyczne dla dzieci, które ujawniają trudności w mowie lub badanie SI dla
dzieci, które ujawniają symptomy zaburzeń w tym obszarze. Biorąc pod uwagę
powód zgłoszenia, a także możliwości psychofizyczne dziecka/ ucznia, diagnoza
może być realizowana podczas kilku spotkań.

Celem diagnozy jest określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia w odniesieniu
do zgłaszanego w karcie zgłoszenia problemu.

Po każdym badaniu Rodzic uzyskuje ustną informację o wynikach diagnozy, a
także wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

UWAGA! Dopiero po zakończeniu diagnozy na pisemny wniosek Rodzica
wydawana jest opinia lub informacja (odpowiedni druk w zakładce Do pobrania).

Opinia zawiera między innymi opis możliwości psychofizycznych dziecka lub
ucznia i mechanizmów wyjaśniających jego funkcjonowanie w odniesieniu do
zgłaszanego problemu, określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych, a także wskazania dla nauczycieli i rodziców dotyczące pracy z
dzieckiem/ uczniem.

Jeśli Rodzic potrzebuje dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści opinii lub
wskazówek do pracy z dzieckiem, może zgłosić się do osób badających dziecko na
konsultacje.

W przypadku, gdy Rodzic nie zgłosi się z dzieckiem na badanie w wyznaczonym
terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

Terapia:

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w formie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w terapii:

 • psychologicznej – dla uczniów z trudnościami w kontaktach z innymi, radzeniu sobie z emocjami, w związku z trudnymi przeżyciami,
 • pedagogicznej – dla uczniów z trudnościami w nauce, koncentracji uwagi,
 • logopedycznej – dla dzieci/ uczniów z trudnościami w mowie,
 • terapii Biofeedback – dla uczniów z trudnościami w koncentracji uwagi,
 • terapii integracji sensorycznej – dla dzieci/ uczniów z trudnościami w tym obszarze,
 • terapii metodą Warnkego,
 • terapii metodą Thomatisa,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Inne (w zależności od zgłaszanych potrzeb).

UWAGA!

Terapia odbywa się na pisemny wniosek Rodzica, jednak dopiero po „konsultacji wstępnej” lub w czasie kiedy trwają otwarte nabory na różne formy terapii. Specjalista wtedy udostępnia odpowiedni formularz do wypełnienia. Terapeuta zawiera kontrakt z dzieckiem/uczniem i jego Rodzicem, w którym określa cel oraz przybliżony okres trwania terapii. W przypadku 3-krotnej nieobecności na terapii bez usprawiedliwienia, terapia zostaje przerwana.

Orzeczenia:

Co trzeba zrobić, aby uzyskać orzeczenie/opinię?

Rodzic lub opiekun prawny ubiegający się o wydanie orzeczenia/opinii składa w sekretariacie poradni następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia/ opinii z uzasadnieniem (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej).
 • Aktualną diagnozę pedagogiczną i psychologiczną (jeśli nie ma – poradnia wyznacza terminy badań).
 • Zaświadczenie lekarskie i inną aktualną dokumentację medyczną.
 • Inną, dodatkową dokumentację w zależności od potrzeb: opinie nauczycieli i wychowawców ze szkoły, placówki, sądu, świadectwa szkolne oraz specjalistyczną dokumentację medyczną – jeśli dziecko jest leczone.

UWAGA!

Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących wydaje Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie.

Jakie wydajemy orzeczenia ?

 • O potrzebie indywidualnego nauczania uczniom, których stan zdrowia
  uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na okres
  nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania
  orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie,
 • O potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania
  przedszkolnego dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie
  utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na okres nie krótszy niż 30 dni
  i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest
  zaświadczenie lekarskie,
 • O potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i uczniom
  niepełnosprawnym*, niedostosowanym społecznie i zagrożonych
  niedostosowaniem społecznym, na okres wychowania przedszkolnego,
  roku szkolnego lub etapu edukacyjnego,
 • O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom i młodzieży
  z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim, na okres
  nie dłuższy niż 5 lat szkolnych,
 • O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od chwili wykrycia
  niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

* w rozumieniu prawa oświatowego dzieci/uczniowie niepełnosprawni to: dzieci
i młodzież niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci/uczniów uczęszczających
do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę w rejonie działania
poradni (gmina Police, Kołbaskowo, Dobra, Nowe Warpno).

W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub
ośrodka, orzeczenia i opinie wydajemy ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka (gmina Police, Kołbaskowo, Dobra, Nowe Warpno).

W jakim terminie wydajemy orzeczenia/opinie?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć
rewalidacyjnowychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż
30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii albo od dnia
uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia
dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia,
o których mowa w ust. 1, oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym
niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii albo od dnia
uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia
lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się dwa razy w miesiącu we wtorki
w godz. 12.00-14.00.

Informacje kontaktowe
Nasza poradnia oferuje specjalistyczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, jak również doradztwo i wsparcie dla rodziców i opiekunów.
 • Korczaka 5 Korczaka 27 (sekretariat, badania, Korczaka 5, 72-010 Police
 • +48 91 317 67 29 / +48 660 092 909
 • sekretariat@poradniapolice.pl
Skip to content